Algemene Voorwaarden Webshop

Open in pdf

Algemene Voorwaarden, Privacy en Cookiebeleid

 

Wispe Brouwerij B.V.

Herengracht 16

1382 AE Weesp

+31 (0)6 245 14518

 

Remko Vellenga is de Functionaris Gegevensbescherming van Wispe Brouwerij B.V. Hij is te bereiken via remko@wispe.nl

 

Ga direct naar ons Privacy en Cookiebeleid.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1.1 Welkom op de website van de Wispe Brouwerij. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Disclamier op onze website (www.wispe.nl) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en de aankopen die u als consument doet via de Website.

 

1.2 Vóórdat u een koop op afstand aangaat via de website, wordt aan u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen producten kopen via de website.

 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

 

1.4 Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

 

 

2. Identiteit van de ondernemer en contactgegevens

 

2.1 Wispe Brouwerij B.V. hierna te noemen “wij” of “Wispe” Gevestigd te Weesp. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

KvK-nummer: 7221.3086

Adres: Herengracht 16, 1382 AE Weesp (Nederland)
BTW-nummer:  NL8590.32.413.B01

 

Toepasselijke beroepsregels:
Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl)
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (www.stiva.nl)

 

 

3. Onze Producten

 

3.1 Om artikelen te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Ook degene die de artikelen in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn (zie artikel 5.3).

 

3.2 De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.

 

3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

 

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

 

4.2 De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. De algemene voorwaarden van de payment service provider (Mollie BV) zijn van toepassing op het betalingsproces.

 

4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

 

4.4 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze Website

4.5 Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

 

4.6 Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u op de hoogte stellen.

 

 

5. Aflevering / Afhalen

 

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website. Wispe verstuurt geen artikelen naar een postbus- of antwoordnummer.

 

5.2 We streven ernaar de bestelling zo snel mogelijk te verzenden nadat de betaling binnen is. Indien de artikelen op voorraad zijn, wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf.  Rondom extra drukke periodes zoals feestdagen kunnen afwijkende levertijden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering door het post- of koeriersbedrijf, zij hanteren hun eigen voorwaarden waar wij aan gebonden zijn.

 

5.3 Degene die het bestelde product in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn. De bezorger kan vragen om een identiteitsbewijs. Indien geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is om het bestelde product in ontvangst te nemen, is de bezorger gerechtigd afgifte van het product te weigeren en/of later opnieuw een poging te wagen het product te bezorgen, zonder hiertoe verplicht te zijn.

 

5.4 Indien u ervoor kiest de bestelling af te halen bij de winkel van Wispe dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Ons adres en de openingstijden vind je onder Contact op deze Website. Neemt u in dit geval een geldig identiteitsbewijs mee zodat wij kunnen controleren dat u ook daadwerkelijk het product hebt aangekocht.

 

 

6. Herroepingsrecht voor consumenten

6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven. Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten stuurt u dan een e-mail naar info@wispe.nl of (aangetekende) brief (zie het adres in artikel 2.1). Vermeld in uw schrijven in elk geval: naam, adres woonplaats, ordernummer en eventueel de reden van herroeping.

 

6.3  Na ontvangst van uw schrijven neemt Wispe contact met u op om afspraken te maken omtrent de retournering van de producten. De kosten voor het terugsturen, zijn voor rekening van de consument. Het artikel moet in goede conditie worden geretourneerd. Dit betekent dat het artikel compleet, niet gebruikt, onbeschadigd, ongedragen dient te zijn en bier onaangebroken. Het artikel zit, indien mogelijk, nog in de originele verpakking. Bovendien moet de kassabon of factuur getoond kunnen worden.

 

6.4 Het retourneren moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij met u hierover afspraken hebben gemaakt. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 

a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld Wispe bierflessen en Wispe fusten.

 

b. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

c. cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.

 

d. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

 

6.5 Het is mogelijk om kleding om te ruilen voor een andere maat. Ruilen is mogelijk in de winkel van Wispe. Daar kunt u het product omruilen voor een andere maat indien wij deze op voorraad hebben.

 

 

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping

 

7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

 

7.2 Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, nadat wij hiervoor de noodzakelijke informatie en de producten in goede orde retour hebben ontvangen.

 

7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.

 

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

 

8.1 De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Wispe Brouwerij B.V., een gelinieerde onderneming of de betreffende rechthebbende.

 

8.2 U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wispe Brouwerij B.V. is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

 

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wispe staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

 

9.2 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

 

 

10. Vrijwaring

 

10.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u Wispe van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

 

 

11. Slotbepalingen

 

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via het contactformulier op deze website

 

11.2 De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

11.3 Wispe mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

 

11.4 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Privacy en Cookiebeleid

 

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wispe Brouwerij B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • - Voor- en achternaam
  • - Geslacht
  • - Adresgegevens
  • - Telefoonnummer
  • - E-mailadres
  • - IP-adres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van alcoholische dranken). Wij verzamelen nooit actief persoonsgegevens over personen jonger dan 18 jaar.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Je gegevens kunnen gebruik worden voor de volgende doeleinden:

 

Verwerking van je bestelling: als je een bestelling plaatst, gebruiken wij je gegevens om je betaling en bestelling te verwerken, om goederen en diensten bij je af te leveren en/of je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Customer service: om te reageren op berichten die je (aan ons) heeft gericht.

Marketing: om de inhoud van de Website en onze aanbiedingen op de Website of op andere marketingkanalen aan te passen aan je persoonlijke interesses.

Nieuwsbrief: om informatie toe te sturen over ons assortiment, ons aanbod en onze dienstverlening. Indien je dergelijke e-mails niet langer van ons wilt ontvangen, kun je zich op elk gewenst moment afmelden met behulp van de afmeldfunctie in e-mailberichten die je van ons ontvangt, door dit aan te geven in je gebruikersaccount of door met ons contact op te nemen.

Verbetering van de Website: om het gebruik van de website te analyseren zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren, en om problemen met de website op te lossen.

Overige doeleinden: om te voldoen aan wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoopadministratie en ter preventie van fraude en witwassen.

 

 

Met welke derde partijen wij je persoonsgegevens delen

 

Wispe Brouwerij B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze website te kunnen beheren en om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, kunnen we gegevens uitwisselen met onderstaande partijen:

 

Serviceproviders, die de gegevens nodig hebben om u of ons diensten of producten te kunnen leveren die via de website worden aangeboden (zoals de betaaldienst en bezorger);

Reclamepartners, die ons helpen om het aanbod op de website of via reclames op andere marketingkanelen voor u interessanter te maken;

Onafhankelijke incassobedrijven, deurwaarders of anderen, voor het innen van openstaande vorderingen;

Opsporingsinstanties, voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen. Deze partijen kunnen zich in Nederland, in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld bevinden. Wij gaan alleen akkoord met gegevensdoorgifte indien we ervan overtuigd zijn dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen door deze partijen. Wanneer wij buiten de Europese Economische Ruimte persoonsgegevens opslaan, zorgen wij uiteraard eveneens voor een afdoende bescherming van de doorgegeven gegevens.

 

Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites, en ons Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor deze websites.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wispe Brouwerij B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wispe Brouwerij B.V.) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Wispe Brouwerij B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Wispe Brouwerij B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wispe Brouwerij B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wispe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wispe Brouwerij B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Wispe Brouwerij B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wispe.nl

 

 

Versie: 20180801